Skip to content

Ekosysteemikartoitus biokaasulaitoksen mädätysjäännöksen hyödyntämiseksi

Kartoitimme valitulta toimintasäteeltä mahdollisia yhteistyökumppaneita, jotka voisivat vastaanottaa luomukelpoista mädätysjäännöstä.

Lue lisää projektisivuilta.


Kestävän rakentamisen opas

Kirjoitimme kolmiosaiseen Kestävän rakentamisen oppaiden sarjaan Rakennusalan kiertotalouden ratkaisuja -oppaan.

Lue lisää projektisivuilta.


Opiskelijavalmennusta kansainvälisessä CircularBio Innovations –koulutuksessa

Opiskelijaryhmien asiantuntijasparrauksen lisäksi hankkeelle toteutettiin innovaatioluento.

Lue lisää projektisivuilta.


Suodatusmateriaalin regenerointi fosforin talteenotossa

Selvitimme, kuinka asiakkaan kehittämän vedenpuhdistusratkaisussa käytetty suodatusmateriaali saadaan regeneroitua ja uudelleen aktivoitua fosforin talteenottoa varten.

Lue lisää projektisivuilta.


Ravinteiden talteenottokapasiteetin todentaminen

Selvitimme kuinka asiakkaan kehittämän ratkaisun avulla saa kerättyä fosforia talteen vedestä.

Lue lisää projektisivuilta.


Reseptiikan säätö raaka-ainepohjan muutoksen yhteydessä

Apila Group kehitti erikoisbetonin raaka-ainekoostumusta sekä konsultoi asiakkaan tuote- ja prosessikehitystä.

Lue lisää projektisivuilta.


Joutsenmerkkitarkastelut rakennustuotteille

Apila Group selvitti useiden kymmenien kuivatuotteiden soveltuvuuden Lakka Rakennustuotteet Oy:lle.

Lue lisää projektisivuilta.


Yritysekosysteemin avulla hävikki hyötykäyttöön 

Selvitimme Vitrulan Composites Oy:n toimeksiannosta yritysyhteistyömallia tuotannossa syntyvän lasi- ja hiilikuituhukan hyödyntämiseksi. 

Lue lisää projektisivuilta.


Rengasperäisen uusiokumin ja muovialan yritysekosysteemi 

Luomme yritysekosysteemiä uuden Suomessa rengasperäis uusiokumia tuottavan laitoksen ja tuotteita valmistavan teollisuuden kanssa.

Lue lisää projektisivuilta.


Kiertotaloutta perheiden arkeen 

Apila Group toteutti yhteistyössä Hub Karelian kanssa kiertotalous-aiheisen verkkokurssin osana Euroopan unionin Erasmus+ rahoitusohjelman rahoittamaa Waste Not Want Not – ICE-CAP-projektia. Projektin tarkoituksena on edistää tietoisuutta kiertotaloudesta yhdistäen eri ikäisille sopivat oppimisresurssit kattavaksi perheoppimisen kokonaisuudeksi. 

Lue lisää projektisivuilta.

 

Kumimuovikomposiitin kehitys ja koeistukset

Kehitimme uusiokumin ja muovin seosmateriaalin reseptiikkaa. Tämän lisäksi teimme menetelmäkehitystä uusiokumin ja HDPE muovin seostamiseksi, optimaalisimman seossuhteen ja raaka-ainejakeiden tunnistamiseksi.

Lue lisää projektisivuilta.


Käytettävyysselvitys uusiokumin hyödyntämisestä muovituotteissa

Apila Group selvitti käytöstä poistetuista renkaista valmistetun uusiokumin tekniskemiallisia ja taloudellisia hyödyntämismahdollisuuksia erilaisissa muovituotesovelluksissa.

Lue lisää projektisivuilta.


Kasvualustan räätälöinti

Toteutimme vuonna 2021 sivuvirroista räätälöidyn peittorakenteessa käytettävän kasvualustan pehmeäjuurisille kasveille. Projektissa toteutettiin seitsemän sivuvirtajakeen kemian arviointi kasvualustatarkoituksessa, ottaen huomioon niiden kasvualusta-, maanparannus- ja ravinnevaikutukset.

Lue lisää projektisivuilta.


Uusiomaa-ainesmateriaalin tuotteistaminen

Projektin tavoitteena oli saada lannoitelain mukainen tyyppinimihyväksyntä uusiomaa-ainesmateriaalille. Tavoitetta varten kerättiin raaka-aineista ja tuotteesta tuotehyväksyntäprosessia varten tarvittavat tiedot. Projektin kuluessa valmisteltiin myös tuotekuvaus ja muut viranomaiskäsittelyyn vaadittavat asiakirjat.

Lue lisää projektisivuilta.


Mikromuovit Suomen Rengaskierrätyksen toimintaympäristössä

Toteutimme mittavan maastoprojektin ympäristön mikromuovipitoisuuden tutkimiseksi. Kaksivuotisessa projektissa otettiin 77 näytettä vesistöstä, maaperästä, lumesta, sekä oja- ja pohjasedimenteistä pääkaupunkiseudun, Etelä-Karjalan ja Pirkanmaan alueilta. Projektin tavoitteena oli kerätä tietoa mikromuovien leviämisestä ja esiintyvyydestä eri ympäristöissä kaksivuotisessa seurantaprojektissa.

Lue lisää projektisivuilta.


Hyönteisten hyödyntäminen muovien käsittelyssä

Selvitystyössä tutkittiin hyönteisten hyödyntämistä muovien hävittämisessä maatilalla. Työ toteutettiin Savonia amk:lle hyönteistaloutta kehittävään InsectSavo –hankkeeseen.

Lue lisää projektisivuilta.


Urban Infra Revolution (UIR) -hanke

Hankkeessa kehitettiin kiertotalouden materiaaleja ja uudenlaista menetelmää kierrätettävien ja toimivien kaupunkirakentamisen tuotteiden valmistukseen. Hanke osarahoitettiin Euroopan aluekehitysrahaston Urban Innovation Action (UIA) –aloitteesta. Hanketta toteuttivat Apila Groupin lisäksi Lappeenrannan kaupunki, LUT-yliopisto, LAB-ammattikorkeakoulu, Imatran seudun kehitysyhtiö (Kehy), Metsäliitto, Outotec, Nordkalk, FIMAtec, UPM, Total Design ja Design Reform.

Lue lisää projektisivuilta.


CERUB® Label for sustainable tyre material

CERUB® Label for sustainable tyre materials on ensimmäinen kansainvälinen, teollisuuslähtöinen materiaalien kiertotalouden vastuullisuusjärjestelmä. Olemme toimineet järjestelmän kehittäjänä vuodesta 2017 ja kansainvälisen CERUB-yhteistyöorganisaation johdossa vuodesta 2019.

Lue lisää projektisivuilta.


Puutuhkan hyötykäytön ekosysteemikiihdyttämöt

Toimimme osatotetuttajana hankkeessa, jossa käynnistetään alueellista yhteistyötä hajautetun energiantuotannon tuhkat puutuhkan hyötykäytön edistämiseksi Keski-Suomessa.

Lue lisää projektisivulta.


Uuden kiertotalousmateriaalin kehittäminen vedenpuhdistukseen

Kehitimme uutta vedenpuhdistukseen, metallien talteenottoon ja rikastamiseen soveltuvaa kiertotalousmateriaalia, joka on tehokkaampi kuin aktiivihiili ja edullisempi kuin ioninvaihtohartsi.  Tämä jätteeseen pohjautuva materiaali-innovaatio palkittiin Joensuun Tiedepuiston Start Me Up -liikeideakilpailun pääpalkinnolla 2017. Kehityshanke luo pohjaa tuotteen kaupallistamiselle ja tuotannon käynnistämiselle.

Lue lisää projektisivuilta.


Puutuhkan käyttö kivennäismaiden metsien lannoituksessa

Puutuhkan käyttö kivennäismaiden metsien lannoituksessa -hanke (v. 2016–2018) on Tapio Oy:n koordinoima tutkimus- ja kehityshanke, jonka päämääränä on edistää puutuhkan käyttöä kivennäismetsien lannoituksessa.

Lue lisää projektisivuilta.


Sivuvirtojen hyötykäyttöselvitykset ja tuotekehitysprojektit

Olemme vuodesta 2009 toteuttaneet asiakkaillemme monipuolisesti kymmeniä eri tuotekehitysprojekteja sivuvirtojen hyötykäytön edistämiseksi ja taloudellisen hyödyn parantamiseksi. Selvitykset ovat pitäneet sisällään mm. teknologia- ja markkinaselvityksiä, hyötykäyttökohteiden etsimistä, saatavuusselvityksiä, materiaalien käsittelytutkimusta, yritysten välisten yhteistyösymbioosien luomista, pilot-kokeiluja ja tuotekehitystä sekä tuotteistamista.

Lue lisää selvityksistä ja projekteista.


Tekstiilien kiertotalouteen liittyvien liiketoimintakonseptien selvittäminen Kymenlaaksossa

Kartoitimme hankkeessa tekstiilien kiertotalouteen liittyviä uusia liiketoimintakonsepteja Kymenlaakson toimijoiden kannalta, sekä selvitimme tekstiilien kierrätyksen teollisen tuotantolaitoksen toimintaedellytykset Kymenlaaksossa. Hanketta hallinnoi Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy:n ja se oli osa EAKR-osarahoittesta Teolliset symbioosit –hanketta.

Lue lisää projektisivulta.


Rääkkylän biotuotteistamon perustaminen

Esiselvityshankkeessa kehitimme Rääkkylään suunnitteilla olleen biotuotteistamon toimintamallia ja loimme alueellisesti kilpailukykyisiä palveluja toiminnan kannattavuuden varmistamiseksi. Hanke toteutettiin vuonna 2016.

Lue lisää projektisivulta.


Kevennetyt materiaalitehokkuusselvitykset pienyrityksille

Tuotimme palveluja Pohjois-Karjalan Teolliset Symbioosit-hankkeeseen, jossa Materiaalikatselmus LITE toteutetaan 5-10 hankkeessa mukana olevan Pkt-yrityksen ryhmälle. Yrityksiä tarkastellaan erillisinä, mutta ryhmässä tarkastellaan myös niiden välisiä synergioita. Katselmus soveltuu kaikille valmistavan teollisuuden pienyrityksille.

Lue lisää projektisivulta.


Etelä-Karjalan kestävän kehityksen kasvatus ja viestintä 2025 – toimintaohjelma

Etelä-Karjalan kestävän kehityksen kasvatus ja viestintä – hankkeen tavoite oli koota Etelä-Karjalan alueen kestävän kehityksen kasvatuksen ja viestinnän parissa työskentelevät toimijat yhteen rakentamaan toimenpideohjelma seuraaville kymmenelle vuodelle.  Lopputuloksena saatiin aktiivinen ja laaja-alainen yhteistyöverkosto sekä yhdessä laadittu kestävän kehityksen strategia ja toimenpideohjelma.

Lue lisää projektisivulta.


Ympäristöohjelma rengasliikkeille

Suunnittelimme ja toteutimme käytännönläheisen ympäristökäsikirjan Suomessa toimiville rengasliikkeille. Materiaali on laadittu ohjeeksi koko toimialalle. Käsikirjan tarkistuslistojen avulla yritys varmistaa toimintansa ympäristökysymysten riittävän tason, parantaa työturvallisuutta, asiakkaiden asiointikokemusta sekä tehostaa toimintaansa ja alentaa samalla mm. jätehuollosta syntyviä kustannuksia.

Lue lisää projektisivulta.


Jätteen sivutuotestatus

Sivutuote-statuksen omaavat hukkamateriaalit voidaan kierrättää toisen yrityksen raaka-aineena ilman ympäristölupaa. Teimme taustatyön ja laadimme valmistelevan materiaalin kahdelle muovijätteelle. Samalla loimme protokollan sivutuote-statuksen hakemiselle Suomessa yhdessä ELY-keskusten kanssa.

Lue lisää projektisivuilta.


Metsäteollisuuden ravinteet

Metsäteollisuuden ravinteet – hankkeen tavoitteena oli tuottaa tietoa ravinnerikkaiden metsäteollisuuden jätteiden käyttökelpoisuudesta lannoitevalmisteina sekä edistää niiden käyttöä. Hankkeenaikana laadittiin myös opas maa- ja metsätalouden toimijoiden käyttöön suunniteltu metsäteollisuuden sivutuotteiden lainmukaisen ja turvallisen lannoitekäytön takaamiseksi.

Lue lisää projektisivulta.