Siirry pääsisältöön

CERUB® Label for sustainable tyre material

CERUB® Label for sustainable tyre materials on ensimmäinen kansainvälinen, teollisuuslähtöinen materiaalien kiertotalouden vastuullisuusjärjestelmä. Olemme toimineet järjestelmän kehittäjänä vuodesta 2017 ja kansainvälisen CERUB-yhteistyöorganisaation johdossa vuodesta 2019. Tarkoituksemme on yhdistää renkaiden kierrätysyritykset, tuottajavastuuorganisaatiot, materiaalien jälleenmyyjät, kierrätysraaka-ainetta sisältävät tuotteet ja palveluntarjoajat turvallisen kiertotalouden saavuttamiseksi. CERUB tarjoaa käytöstä poistettuja renkaita käsitteleville ja materiaalia hyödyntäville yrityksille keinon osallistua ja vaikuttaa uusiomateriaalin läpinäkyvään ja vastuulliseen tuotantoketjuun. Olemme määrittäneet joukon periaatteita ja kriteerejä sen varmistamiseksi, että käytetyistä renkaista valmistettu materiaali ja tuotteet tuotetaan ja toimitetaan markkinoille vastuullisella tavalla, materiaalien virrat tunnetaan ja jalostetut materiaalit ovat turvallisia käyttää uusien tuotteiden raaka-aineena ja uusissa käyttötarkoituksissa. Akkreditoituun kolmannen osapuolen varmennukseen perustuva CERUB-merkintä takaa, että yritys noudattaa näitä periaatteita.

Lue lisää järjestelmän sivuilta.


Puutuhkan hyötykäytön ekosysteemikiihdyttämöt

Toimimme osatotetuttajana hankkeessa, jossa käynnistetään alueellista yhteistyötä hajautetun energiantuotannon tuhkat puutuhkan hyötykäytön edistämiseksi Keski-Suomessa.

Lue lisää projektin sivulta.


Urban Infra Revolution (UIR) -hanke

Hankkeessa kehitetään kiertotalouden materiaaleja ja uudenlaista menetelmää kierrätettävien ja toimivien kaupunkirakentamisen tuotteiden valmistukseen. Hanke osarahoitetaan Euroopan aluekehitysrahaston Urban Innovation Action (UIA) –aloitteesta. EU-tuen osuus on 80 prosenttia eli 3,4 miljoonaa euroa, loppu tulee hankkeeseen osallistuvilta organisaatioilta. Hanketta toteuttavat Lappeenrannan kaupunki ja LUT sekä  Saimaan ammattikorkeakoulu, Imatran seudun kehitysyhtiö (Kehy), Metsäliitto, Apila Group, Outotec, Nordkalk, FIMAtec, UPM, Total Design ja Design Reform.

Lue lisää rahoittajan hankesivuilta.


Uuden kiertotalousmateriaalin kehittäminen vedenpuhdistukseen

Kehitämme uutta vedenpuhdistukseen, metallien talteenottoon ja rikastamiseen soveltuvaa kiertotalousmateriaalia, joka on tehokkaampi kuin aktiivihiili ja edullisempi kuin ioninvaihtohartsi.  Tämä jätteeseen pohjautuva materiaali-innovaatio palkittiin Joensuun Tiedepuiston Start Me Up -liikeideakilpailun pääpalkinnolla 2017. Kehityshanke luo pohjaa tuotteen kaupallistamiselle ja tuotannon käynnistämiselle. Hanke saa tukea Euroopan aluekehitysrahastolta.

Lue lisää projektisivuilta.


Puutuhkan käyttö kivennäismaiden metsien lannoituksessa

Puutuhkan käyttö kivennäismaiden metsien lannoituksessa -hanke (v. 2016–2018) on Tapio Oy:n koordinoima tutkimus- ja kehityshanke, jonka päämääränä on edistää puutuhkan käyttöä kivennäismetsien lannoituksessa. Koska kivennäismaiden metsät ovat yleensä typpirajoitteisia, puu- ja turvetuhka ei välttämättä yksinään riitä aikaansaamaan puuston kasvunlisäystä ja siten puuston suotuisaa arvonkehitystä pitkällä aikavälillä. Tästä syystä kivennäismaiden metsiköissä tuhkalannoitusta on suositeltu käytettävän yhdessä typpilannoituksen kanssa. Tapio Oy toteuttaa hankkeen yhteistyössä LUKE:n, SYKE:n, Apila Group Oy:n ja Ecolan Oy:n kanssa. Hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.

Lue lisää hankkeen virallisesta tiedotteesta.


Sivuvirtojen hyötykäyttöselvitykset ja tuotekehitysprojektit

Olemme vuodesta 2009 toteuttaneet asiakkaillemme monipuolisesti kymmeniä eri tuotekehitysprojekteja sivuvirtojen hyötykäytön edistämiseksi ja taloudellisen hyödyn parantamiseksi. Selvitykset ovat pitäneet sisällään mm. teknologia- ja markkinaselvityksiä, hyötykäyttökohteiden etsimistä, saatavuusselvityksiä, materiaalien käsittelytutkimusta, yritysten välisten yhteistyösymbioosien luomista, pilot-kokeiluja ja tuotekehitystä sekä tuotteistamista.

Lue lisää projektisivulta.


Tekstiilien kiertotalouteen liittyvien liiketoimintakonseptien selvittäminen Kymenlaaksossa

Kartoitimme hankkeessa tekstiilien kiertotalouteen liittyviä uusia liiketoimintakonsepteja Kymenlaakson toimijoiden kannalta, sekä selvitimme tekstiilien kierrätyksen teollisen tuotantolaitoksen toimintaedellytykset Kymenlaaksossa. Hanketta hallinnoi Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy:n ja se oli osa EAKR-osarahoittesta Teolliset symbioosit –hanketta.

Lue lisää projektisivulta.


Rääkkylän biotuotteistamon perustaminen

Esiselvityshankkeessa kehitimme Rääkkylään suunnitteilla olleen biotuotteistamon toimintamallia ja loimme alueellisesti kilpailukykyisiä palveluja toiminnan kannattavuuden varmistamiseksi. Hanke toteutettiin vuonna 2016.

Lue lisää projektisivulta.


Kevennetyt materiaalitehokkuusselvitykset pienyrityksille

Tuotimme palveluja Pohjois-Karjalan Teolliset Symbioosit-hankkeeseen, jossa Materiaalikatselmus LITE toteutetaan 5-10 hankkeessa mukana olevan Pkt-yrityksen ryhmälle. Yrityksiä tarkastellaan erillisinä, mutta ryhmässä tarkastellaan myös niiden välisiä synergioita. Katselmus soveltuu kaikille valmistavan teollisuuden pienyrityksille.

Lue lisää projektisivulta.


Etelä-Karjalan kestävän kehityksen kasvatus ja viestintä 2025 – toimintaohjelma

Etelä-Karjalan kestävän kehityksen kasvatus ja viestintä – hankkeen tavoite oli koota Etelä-Karjalan alueen kestävän kehityksen kasvatuksen ja viestinnän parissa työskentelevät toimijat yhteen rakentamaan toimenpideohjelma seuraaville kymmenelle vuodelle.  Hanke toteutettiin 2015-2016 ja sen lopputuloksena saatiin aktiivinen ja laaja-alainen yhteistyöverkosto sekä yhdessä laadittu kestävän kehityksen strategia ja toimenpideohjelma Etelä-Karjalan maakuntaan.

Lue lisää projektisivulta.


Ympäristöohjelma rengasliikkeille

Suunnittelimme ja toteutimme käytännönläheisen ympäristökäsikirjan Suomessa toimiville rengasliikkeille. Materiaali on laadittu ohjeeksi koko toimialalle. Käsikirjan tarkistuslistojen avulla yritys varmistaa toimintansa ympäristökysymysten riittävän tason, parantaa työturvallisuutta, asiakkaiden asiointikokemusta sekä tehostaa toimintaansa ja alentaa samalla mm. jätehuollosta syntyviä kustannuksia.

Lue lisää projektisivulta.


Jätteen sivutuotestatus

Sivutuote-statuksen omaavat hukkamateriaalit voidaan kierrättää toisen yrityksen raaka-aineena ilman ympäristölupaa. Saimme vuosina 2013 ja 2014 päätökset ensimmäisistä sivutuote-luokitteluista Suomessa. Teimme taustatyön ja laadimme valmistelevan materiaalin kahdelle muovijätteelle. Työn toteutuksen aikana loimme protokollan sivutuote-statuksen hakemiselle Suomessa yhdessä ELY-keskusten kanssa.

Lisätietoja jätelain linjauksista Ympäristöministeriön muistiossa 19.12.2014 Jätelain eräiden säännösten tulkintalinjauksia.


Metsäteollisuuden ravinteet

Metsäteollisuuden ravinteet – hankkeen tavoitteena oli tuottaa tietoa ravinnerikkaiden metsäteollisuuden jätteiden käyttökelpoisuudesta lannoitevalmisteina sekä edistää niiden käyttöä. Hankkeen yhteenveto antaa kattavasti tietoa metsäteollisuuden prosesseista ja niissä syntyvien sivuvirtojen muodostumisesta, määristä ja koostumuksesta. Hankkeenaikana laadittiin myös opas maa- ja metsätalouden toimijoiden käyttöön suunniteltu metsäteollisuuden sivutuotteiden lainmukaisen ja turvallisen lannoitekäytön takaamiseksi.

Lue lisää projektisivulta.