Siirry pääsisältöön

CERUB Certification for Sustainable Tyre Recycling

CERUB on kansainvälinen kestävän renkaankierrätyksen sertifiointijärjestelmä. Järjestelmä asettaa toiminnalliset minimitavoitteet rengasmateriaaleja kierrättäville yrityksille turvallisen materiaalien kiertotalouden turvaamiseksi. Apila Group on toiminut järjestelmän kehittäjänä ja järjestelmän kansainvälisenä koordinaattorina vuodesta 2017.

Lue lisää järjestelmän sivuilta.


Puutuhkan hyötykäytön ekosysteemikiihdyttämöt

Apila Group toimi osatotetuttajana hankkeessa, jossa käynnistetään alueellista yhteistyötä hajautetun energiantuotannon tuhkat puutuhkan hyötykäytön edistämiseksi Keski-Suomessa.

Lue lisää projektin sivulta.


Urban Infra Revolution (UIR) -hanke

Hankkeessa kehitetään kiertotalouden materiaaleja ja uudenlaista menetelmää kierrätettävien ja toimivien kaupunkirakentamisen tuotteiden valmistukseen. Hanke osarahoitetaan Euroopan aluekehitysrahaston Urban Innovation Action (UIA) –aloitteesta. EU-tuen osuus on 80 prosenttia eli 3,4 miljoonaa euroa, loppu tulee hankkeeseen osallistuvilta organisaatioilta. Hanketta toteuttavat Lappeenrannan kaupunki ja LUT sekä  Saimaan ammattikorkeakoulu, Imatran seudun kehitysyhtiö (Kehy), Metsäliitto, Apila Group, Outotec, Nordkalk, FIMAtec, UPM, Total Design ja Design Reform.

Lue lisää rahoittajan hankesivuilta.


Uuden kiertotalousmateriaalin kehittäminen vedenpuhdistukseen

Apila Group kehittää uutta vedenpuhdistukseen, metallien talteenottoon ja rikastamiseen soveltuvaa kiertotalousmateriaalia, joka on tehokkaampi kuin aktiivihiili ja edullisempi kuin ioninvaihtohartsi.  Tämä jätteeseen pohjautuva materiaali-innovaatio palkittiin Joensuun Tiedepuiston Start Me Up -liikeideakilpailun pääpalkinnolla 2017. Kehityshanke luo pohjaa tuotteen kaupallistamiselle ja tuotannon käynnistämiselle. Hanke saa tukea Euroopan aluekehitysrahastolta.

Puutuhkan käyttö kivennäismaiden metsien lannoituksessa

Puutuhkan käyttö kivennäismaiden metsien lannoituksessa -hanke (v. 2016–2018) on Tapio Oy:n koordinoima tutkimus- ja kehityshanke, jonka päämääränä on edistää puutuhkan käyttöä kivennäismetsien lannoituksessa. Koska kivennäismaiden metsät ovat yleensä typpirajoitteisia, puu- ja turvetuhka ei välttämättä yksinään riitä aikaansaamaan puuston kasvunlisäystä ja siten puuston suotuisaa arvonkehitystä pitkällä aikavälillä. Tästä syystä kivennäismaiden metsiköissä tuhkalannoitusta on suositeltu käytettävän yhdessä typpilannoituksen kanssa. Tapio Oy toteuttaa hankkeen yhteistyössä LUKE:n, SYKE:n, Apila Group Oy:n ja Ecolan Oy:n kanssa. Hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.

Lue lisää hankkeen virallisesta tiedotteesta.


Sivuvirtojen hyötykäyttöselvitykset ja tuotekehitysprojektit

Apila Group on vuodesta 2009 toteuttanut asiakkailleen selvityksiä ja tuotekehitystä sivuvirtojen hyötykäytön edistämiseksi ja taloudellisen hyödyn parantamiseksi. Selvitykset sisältävät teknologia- ja markkinaselvityksiä, hyötykäyttökohteiden etsimistä, saatavuusselvityksiä, materiaalien käsittelytutkimusta, yritysten välisten yhteistyösymbioosien luomista, pilot-kokeiluja ja tuotekehitystä sekä tuotteistamista.

Lue lisää projektisivulta.


Tekstiilien kiertotalouteen liittyvien liiketoimintakonseptien selvittäminen Kymenlaaksossa

Apila Group kartoitti hankkeessa tekstiilien kiertotalouteen liittyviä uusia liiketoimintakonsepteja Kymenlaakson toimijoiden kannalta, sekä selvitti tekstiilien kierrätyksen teollisen tuotantolaitoksen toimintaedellytykset Kymenlaaksossa. Hanketta hallinnoi Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy:n ja se oli osa EAKR-osarahoittesta Teolliset symbioosit –hanketta.

Lue lisää projektisivulta.


Rääkkylän biotuotteistamon perustaminen

Esiselvityshankkeessa kehitetään Rääkkylään suunnitteilla olevan biotuotteistamon toimintamallia ja luodaan alueellisesti kilpailukykyisiä palveluja toiminnan kannattavuuden varmistamiseksi. Hanke toteutetaan vuonna 2016.

Lue lisää projektisivulta.


Kevennetyt materiaalitehokkuusselvitykset pienyrityksille

Tuotamme palveluja Pohjois-Karjalan Teolliset Symbioosit-hankkeeseen, jossa Materiaalikatselmus LITE toteutetaan 5-10 hankkeessa mukana olevan Pkt-yrityksen ryhmälle. Yrityksiä tarkastellaan erillisinä, mutta ryhmässä tarkastellaan myös niiden välisiä synergioita. Katselmus soveltuu kaikille valmistavan teollisuuden pienyrityksille.

Lue lisää projektisivulta.


Etelä-Karjalan kestävän kehityksen kasvatus ja viestintä 2025 – toimintaohjelma

Etelä-Karjalan kestävän kehityksen kasvatus ja viestintä – hankkeen tavoite on koota Etelä-Karjalan alueen kestävän kehityksen kasvatuksen ja viestinnän parissa työskentelevät toimijat yhteen rakentamaan toimenpideohjelma seuraaville kymmenelle vuodelle.  Hanketta toteutetaan 2015-2016 ja sen lopputuloksena saadaan aktiivinen ja laaja-alainen yhteistyöverkosto sekä yhdessä laadittu kestävän kehityksen strategia ja toimenpideohjelma Etelä-Karjalan maakuntaan.

Lue lisää projektisivulta.


Ympäristöohjelma rengasliikkeille

Apila Group suunnitteli ja toteutti käytännönläheisen ympäristökäsikirjan Suomessa toimiville rengasliikkeille. Materiaali on laadittu ohjeeksi koko toimialalle. Käsikirjan tarkistuslistojen avulla yritys varmistaa toimintansa ympäristökysymysten riittävän tason, parantaa työturvallisuutta, asiakkaiden asiointikokemusta sekä tehostaa toimintaansa ja alentaa samalla mm. jätehuollosta syntyviä kustannuksia.

Lue lisää projektisivulta.


Jätteen sivutuotestatus

Sivutuote-statuksen omaavat hukkamateriaalit voidaan kierrättää toisen yrityksen raaka-aineena ilman ympäristölupaa. Apila Group sai vuosina 2013 ja 2014 päätökset ensimmäisistä sivutuote-luokitteluista Suomessa. Teimme taustatyön ja laadimme valmistelevan materiaalin kahdelle muovijätteelle. Työn toteutuksen aikana loimme protokollan sivutuote-statuksen hakemiselle Suomessa yhdessä ELY-keskusten kanssa.

Lisätietoja jätelain linjauksista Ympäristöministeriön muistiossa 19.12.2014 Jätelain eräiden säännösten tulkintalinjauksia.


Metsäteollisuuden ravinteet

Metsäteollisuuden ravinteet – hankkeen tavoitteena oli tuottaa tietoa ravinnerikkaiden metsäteollisuuden jätteiden käyttökelpoisuudesta lannoitevalmisteina sekä edistää niiden käyttöä. Hankkeen yhteenveto antaa kattavasti tietoa metsäteollisuuden prosesseista ja niissä syntyvien sivuvirtojen muodostumisesta, määristä ja koostumuksesta. Hankkeenaikana laadittiin myös opas maa- ja metsätalouden toimijoiden käyttöön suunniteltu metsäteollisuuden sivutuotteiden lainmukaisen ja turvallisen lannoitekäytön takaamiseksi.

Lue lisää projektisivulta.