Skip to content

Toteutimme vuonna 2021 sivuvirroista räätälöidyn peittorakenteessa käytettävän kasvualustan pehmeäjuurisille kasveille. Projektissa toteutettiin seitsemän sivuvirtajakeen kemian arviointi kasvualustatarkoituksessa, ottaen huomioon niiden kasvualusta-, maanparannus- ja ravinnevaikutukset.

Projektin tavoitteena oli kehittää käytettävissä olevista sivuvirroista ekologisesti edullinen seos, jota voidaan käyttää kasvien kasvualustana peittorakenteissa ja muissa vastaavissa kohteissa. Toisena tavoitteena oli löytää muodostetulle kasvualustalle soveltuva kasvilajiseos, ottaen huomioon kasvilajien vaatimukset, sekä ekologiset ja taloudelliset näkökohdat.

Sivuvirroista teetettiin akkreditoidussa laboratoriossa kemialliset analyysit, ja ne luokiteltiin raekoon, kosteuden, irtotiheyden, ja käytettävissä olevat määrien perusteella. Sivuvirtoja vertailtiin kansalliseen lannoitevalmistelainsäädäntöön ja kasvualustan resepti muodostettiin valittujen kasvualustojen laatutietoihin perustuen, huomioiden sivuvirtojen koostumuksen analyysitulokset. Apila Group toteutti myös kasvilajitarkastelun, jossa kohteelle ehdotettiin sopivaa kasvilajiyhdistelmää, kohteen reunaehdot huomioiden.

Tulosten perusteella kohteelle valittiin soveltuvin kasvualustaseos, seoksille ennalta määriteltyjen pitoisuuksien perusteella. Kasvilajien valinnassa huomioitiin seoksen ravinnepitoisuudet ja raja-arvot, sekä kasvupaikan ominaisuudet, ekologisia näkökohtia unohtamatta.

Lisätietoja: Kirsi Mononen, kirsi.mononen@apilagroup.fi, puh. 050 5140 390.