Skip to content

Toteutimme vuosina 2019–2021 mittavan maastoprojektin ympäristön mikromuovipitoisuuden tutkimiseksi. Kaksivuotisessa projektissa otettiin 77 näytettä vesistöstä, maaperästä, lumesta, sekä oja- ja pohjasedimenteistä.

Projektin tavoitteena oli kerätä tietoa mikromuovien leviämisestä ja esiintyvyydestä eri ympäristöissä. Projektia varten seurantakohteiksi valittiin seitsemän kaupunki-, liikenne ja kierrätysliiketoimintakohdetta, kolmella eri paikkakunnalla. Projekti toteutettiin Suomen Rengaskierrätys Oy:lle.

Suunnittelimme näytteenoton ja laadimme näytteenottosuunnitelman. Näytteet analysoitiin Apila Groupin tunnistusmenetelmällä yrityksen laatulaboratoriossa Lehmossa.  Kaikista näytteistä tutkittiin rengasperäisten ja muiden mikromuovipartikkelien määrät näytekiloa (maa- ja sedimenttinäytteet, kuivapaino) tai näytelitraa (vesi- ja luminäytteet) kohti. Näytteistä tunnistettu partikkelikoko oli 0,1–5 mm.

Kaikista näytetyypeistä (vesi, maa-aines, lumi, sedimentti) ja kohteista löytyi sekä rengasperäisiä, että muita mikromuoveja.  Kierrätystoiminnalla ei havaittu olevan vaikutusta rengasperäisten mikromuovien esiintymiseen ympäristössä. Muita kuin rengasperäisiä mikromuoveja esiintyi tutkituissa kohteissa enemmän ja laajemmalla alueella.

Apila Groupin menetelmä on tunnistamiseen perustuva menetelmä, jossa havaitut mikromuovipartikkelit identifioidaan ja lasketaan. Analyysimenetelmä soveltuu esim. yritysten omavalvontanäytteeksi, rakennuskohteiden taustapitoisuusselvityksiin tai alueellisen pistelähteen osoittamiseen. Menetelmä on Suomen ensimmäinen kaupalliseen käyttöön soveltuva mikromuovien määritysmenetelmä. Lisäksi menetelmä yksi ensimmäisistä maailmassa, jolla pystytään erottamaan rengasperäiset mikromuovit muista mikromuoveista.

Lue lisää projektista https://www.apilagroup.fi/projektit/mikromuovit-srk/
Lue lisää mikromuovien analyysipalvelusta https://www.apilagroup.fi/mikromuovien-maaritys/

Lisätietoja ja yhteydenotot Kirsi Mononen kirsi.mononen@apilagroup.fi Puh. 050 5140 390