Skip to content

Rääkkylän kunnassa on tyhjillään laboratoriotilat, joiden nykyinen laite- ja menetelmäkanta mahdollistavat niiden käytön mm. erilaisissa bioalan kasvatustutkimuksissa ja tuotekehityksessä. Esiselvityshankkeessa selvitettiin, onko tämän tyyppiselle toiminnalle ja/tai tuotteille ja palveluille kysyntää alueellisesti. Alueella on useita laboratorio- ja tutkimuspalveluita tarjoavia yksiköitä. Tämän johdosta biolaboratorion toimintamahdollisuuksia oli tarkasteltava laajemmasta tulokulmasta siten, että palveluita tarjottaisiin ennemminkin tuotekehitykseen, tuotteistamiseen ja kaupallistamiseen liittyen. Käsitteeksi valikoitui nimi Biotuotteistamo.

Esiselvityshankkeen tavoitteena oli kehittää Biotuotteistamon toimintamallia ja luoda alueellisesti kilpailukykyisiä palveluita toiminnan kannattavuuden varmistamiseksi. Käytännön toimenpiteiden osalta tavoitteet olivat

  • kartoittaa laboratorion nykyiset resurssit ottaen huomioon mahdolliset tulevat tarpeet (resurssit);
  • kartoittaa alueelliset tarpeet Biotuotteistamon toiminnan osalta (markkina);
  • suunnitella Biotuotteistamon palvelukokonaisuuksia tarpeiden ja resurssien yhteensovittamiseksi (palvelut); ja
  • laatia resurssien, tarpeiden ja palvelumahdollisuuksien ympärille toimiva liiketoimintamalli.

Selvityshankkeen toteutus noudatti Apila Groupin käyttämää tuotekehitysprosessia, jonka tuloksena oivallustasolla olevasta ideasta tuotetaan syklisen tarkastelun avulla NABC-liiketoimintamalli ja sille toimintaideaa tukeva arvoverkko. Rääkkylään tehty esiselvityshanke osoittaa, että tuotekehitysmalli soveltuu hyvin myös kiertotalouden palvelukonseptien kehittämiseen.

Lue selvityksen tulokset raportista:  Biotuotteistamo esiselvitys raportti 2017


Resurssiviisaan yhteiskunnan saavuttaminen vaatii yhteistyötä yli sektori- ja toimialarajojen. Jotta kiertotalous toteutuu, tarvitaan uudenalaista ajattelutapaa, innovatiivista otetta, yhteistyötä, poikkitieteellistä osaamista ja rohkeutta toimia. Toimivimmat käytännöt, parhaat ideat ja houkuttelevimmat mahdollisuudet uusiin toimintatapoihin ja materiaalien kierron pidentämiseen löytyvät usein välimaastoista. Apila Group tarjoaakin monipuolisia ratkaisuja kiertotalouden toteuttamiseen niin alue-, organisaatio- kuin yksilötasolla.