Siirry pääsisältöön

Apila Group on toteuttanut asiakkailleen seuraavanlaisia selvityksiä ja tuotekehitystä sivuvirtojen hyötykäytön edistämiseksi:

Kehityshanke, symbioosien luominen: Puutuhka kivennäismaametsien lannoituksessa –hanke, 2016-2017

Hajautetun energiantuotannon toimijoiden kontaktointi ja synergioiden selvittäminen koskien tuhkan hyötykäytön tehostamista. Kemiallinen tarkastelu, tuhkan laadun analysointi, tuhkan vaikutusten arviointi haitallisten metallien pitoisuuksiin maaperässä. Sidosryhmätyö metsäteollisuuden ja lannoitevalmistesektorin osalta. Kirjallisuusselvitys: Tuhkalannoituksen vaikutus puuston kasvuun ja hiilen sidontaan. Yhteistyötahot: Tapio Oy, SYKE, LUKE, Apila Group ja Ecolan.

Pilot-kokeilu: Vesistökuormituksen hallinta maarakennuskohteessa, 2016-

Biologisena puhdistimena toimivasta kierrätysmateriaalista, autonrengasleikkeestä, valmistetun pohjapadon suunnittelu suomaastoiselle maarakennusalueelle sekä toiminnan seuranta.

Tuotekehitys, tuotteistaminen: Kierrätysmateriaalin hyötykäyttö haja-asutusalueen jätevesien puhdistuksessa, 2014 –

Puhdistusjärjestelmän suunnittelu, kehitys ja tuotteistaminen; tuotantoketjun suunnittelu; kolmen pilot-kohteen rakennuttaminen ja seuranta

Tuotekehitys, symbioosien luomien: Kumibetoni –komposiitin kehityshanke, 2015—

Tutkimushanke ääni- ja melueristeenä käytettävän komposiittirakenteen reseptiikan kehittämiseksi.

Pilot-kokeilu: Rengasleikkeen hyötykäyttö teollisuuden jäteveden puhdistuksessa, 2013— 2015

Autonrengasleikkeen käyttö biosuodattimissa ravinteiden talteenotossa; teknologiakehitys-hanke. Kaksivuotinen Pilot-mittakaavan tutkimus ja seuranta teollisuuskohteessa.

Pilot-kokeilu: Rengasleikkeen hyötykäyttö keinotekoisissa kosteikkorakenteissa, 2013— 2015

Biologisena puhdistimena toimivasta kierrätysmateriaalista valmistettiin pohjapato kahden kosteikkolammen väliin. Padon vaikutusta sen läpi virtaavaan veteen seurattiin LIQUM-potentiometrillä sekä vesinäytteillä.

Teknologia- ja markkinaselvitys: Rengasleikkeen hyödyntäminen meluesteissä, 2015

Teknologiaselvitys: Autonrengaskumin devulkanoitumisen teknologiaselvitys pilot-kohteessa, 2014

Devulkanoitumisen mahdollisuutta selvitettiin tutkimalla ko. kohteen kemiallisia olosuhteita, sekä selvittämällä kemian alan kirjallisuudesta taustaa ilmiöille.

Pilot-kokeilu: Rengasleikkeen hyötykäyttö jäteveden puhdistuksessa jäteveden puhdistamolla, 2011—2014

Autonrengasleikkeen käyttö biosuodattimissa, ravinteiden talteenotto. Taustaselvitykset sekä teknologian kehitys.  Kaksivuotinen pilot-mittakaavan tutkimus ja seuranta kunnan jätevedenpuhdistamolla.

Pilot-kokeilu: Kumigranulaatti jäteveden hiekkasuodatuksen kantoaineena ja energiansäästömahdollisuudet, 2015

Koesarjalla tutkittiin energiatehokkuuden ohella granulaatin vaikutusta jäteveden laatuun ja fosforin talteenottoon. Kokeiluympäristön ja koesarjan suunnittelu ja toteutus.

Taustaselvitys: Uusiomateriaalien hyötykäyttö hajun poistossa, 2012

Tuotekehitys: Komposiittimateriaalin valmistus sivuvirtamateriaaleista, 2012

Tutkimushanke komposiittirakenteen reseptiikan kehittämiseksi.

Hyötykäyttöselvitys, symbioosien luominen: hienojakoisen polttoainejakeen hyötykäytön parantaminen, 2010-2011

Hyötykäyttökohteen etsiminen ja yhteistyön käynnistäminen teollisuusyrityksessä syntyvän hienojakoisen, polttokelpoisen, materiaalin hyödyntämiseksi.

Hyötykäyttöselvitys, symbioosien luominen: Teollisuudessa syntyvän rautapitoisen jätteen hyötykäytön parantaminen, 2011 – 2012

Vastaanottajan ja käsittelijän etsiminen teollisuuden rautaa sisältävälle jätemateriaalille.

Haastattelututkimus: Huonekalujen vapaaehtoisen kierrätyksen tuottajavastuujärjestelmän selvitys, 2011

Hyötykäyttöselvitys ja käsittelykokeiden koordinointi: Tuhkan käsittely ja hyötykäytön tehostaminen, 2011

Käsittelykokeet ja analysointi laboratoriossa.

Saatavauusselvitys: Kiinteän bioenergian terminaaliverkostoselvitys Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa, 2011

Teknologiaselvitys: Tuhkan käsittelyn ja hyötykäyttömahdollisuuksien kartoitus ja suunnittelu, 2011

Tutkimushanke energiantuotantolaitoksen tuhkan käsittelymenetelmistä ja mahdollisuuksista parantaa hyötykäyttöä.

Saatavuusselvitys: Kierrätyspolttoaineen saatavuus-kartoitus alueellisesti, 2011

Sopivien energiajätteen toimittajien kartoitus tuotantolaitoksen prosessien energiatarpeen täyttämiseksi.

Teknologiaselvitys, symbioosien luominen: Prosessointilaitteen ja käsittelymahdollisuuksien saatavuusselvitys, 2010 – 2011

Teollisuusyrityksen hienojakoisten sivuvirtojen käsittelyssä tarvittavan laitteiston saatavuusselvitys ja yhteistyökumppanien etsintä käsittelyn toteuttamiseksi.

Hyötykäyttöselvitys: Lakritsi-sivuvirran hyötykäyttömahdollisuudet, 2011

Teknologia- ja hyötykäyttöselvitys, symbioosien luominen: Selvitys lujitemuovisivuvirran prosessointitekniikoista ja hyötykäyttömahdollisuuksista, 2010 – 2011

Prosessointitekniikoiden ja mahdollisten käyttäjien etsiminen lujitemuovikappaleille ja hiontapölylle.

Käsittelyselvitys: Jätejakeen kierrätysselvitys ja sekajätteen määrän vähentäminen teollisuusyrityksessä, 2011

Taustaselvitys: Kierrätyspolttoaineiden tulevaisuus Suomessa, 2010

Hyötykäyttöselvitys: Jätemaidon käsittely- ja hyötykäyttömahdollisuuksien kartoitus, 2010

Hyötykäyttöselvitys: Muovijätteen kierrätysmahdollisuudet (PE, PP, PS),  2009—2010

Teknologiakehitys: Metsäteollisuuden soodasakkajätteen käsittelytekniikan tutkimus, 2009

Laboratoriokokeilla ja semi-pilot-laitteella selvitettiin metsäteollisuuslaitoksen soodasakka-jätteen käsittelymahdollisuuksia. Tutkimus pohjautui VISA- ja VISA2-hankkeisiin.

Hyötykäyttöselvitys, symbioosien luominen: Pinnoiteteollisuuden sivuvirran hyötykäyttömahdollisuudet ja uudet hyötykäyttökohteet, 2009-2010

Hyötykäyttökohteiden ja prosessointimenetelmien etsiminen sivuvirralle.

Hyötykäyttöselvitys: Muovijätteen kierrätysmahdollisuudet (PU),  2009

Hyötykäyttöselvitys: Kananmunankuorien ja kennojen kierrätysmahdollisuudet, 2009

Hyötykäyttöselvitys: Käytetyn ruokaöljyn keräys ja kierrätys –selvitys, 2009

Agentuurit sivuvirtojen kierrätyksen tehostamiseksi:

  • Lietteet (5 toimeksiantoa) 2009—2012
  • Kivivilla (4 toimeksiantoa) 2011—2012
  • Lasikuitu 2009—2010
  • Kertamuovijäte 2006—2009
  • Betoni 2011—2012
  • Kaikki sivuvirrat (kierrätys-yritys) 1/2012— 10/2012