Siirry pääsisältöön

Olemme toteuttaneet asiakkaillemme mm. seuraavanlaisia selvityksiä ja tuotekehityshankkeita sivuvirtojen hyötykäytön edistämiseksi:

Tuotekehitys: Materiaali- ja tuotekehityshanke asiakkaalle, 2019–2021

Materiaalikehityksessä kaksi osa-aluetta, epäorgaaniset ja bioperäiset materiaalit. Kirjallisuusselvitykset koskien biopohjaisten raaka-aineiden hyödyntämisen teknologioita ja kehitysmahdollisuuksien haarukointia.

Tuotekehitys, tuotteistaminen: Kierrätysmateriaalin hyötykäyttö haja-asutusalueen jätevesien puhdistuksessa, 5/2014–12/2020

Puhdistusjärjestelmän suunnittelu, kehitys ja tuotteistaminen; tuotantoketjun suunnittelu; kolmen pilot-kohteen rakennuttaminen ja seuranta

Hyötykäyttöselvitys: Hyönteisten hyödyntäminen muovien hävittämisessä maatilalla, 8/2020–10/2020

Kirjallisuusselvitys. Tilaustutkimus. Lainsäädännön rajoitteet, muovien ominaisuudet ja rajoitteet, esikäsittelytarpeet, tuotemahdollisuudet, ratkaisujen kannattavuusarviointi ja skaalausmahdollisuudet. Asiantuntijapuheenvuoro yleisötilaisuudessa

Hyötykäyttöselvitys: Kierrätysmateriaalin hyötykäyttö haja-asutusalueen jätevesien puhdistuksessa 5/2014–12/2020

Kolme kohdetta; puhdistusjärjestelmän suunnittelu, rakennuttaminen ja seuranta; hankkeen koordinointi

Hyötykäyttöselvitys: Sivuvirtakartoitus ja paikallisen ekosysteemin luominen, 2019–2020

Hankkeessa selvitettiin paikalliset sivuvirrat, ja arvioitiin niiden käyttökelpoisuutta erityisesti uusien materiaalien valmistuksessa. Tietyt metsä- ja energiasektorin bioperäiset sivuvirrat analysoitiin ja arvioitiin niiden käyttökelpoisuutta geopolymeerisovelluksessa. Luotiin pohjia pilot-hankkeille, joissa tavoitteena vahvistaa alueellisten ekosysteemien syntymistä.

Materiaalikehityshanke: Epäorgaaninen kevytkivimateriaali, 2018–2019

State-of-art kirjallisuuselvitys ja laboratoriokokeet. Kohteena epäorgaaninen kevytkivimateriaali.

Kehityshanke: RAKIKO-hanke Jokamiehen ravinnekiertokuutio, 09/2017–9/2019

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman tukema hanke, jossa kehitettiin kaupalliseen tarkoitukseen soveltuvaa vesienpuhdistusrakennetta. Rakenne on kuution muotoinen häkki, jossa täyttömateriaali toimii biologisena puhdistimena.

Tuotekehitys: Kierrätysmateriaalin tuotteistaminen jäteveden puhdistukseen, 1/2018–6/2018

Autonrengasleikkeen käyttö biosuodattimissa, ravinteiden talteenotto. Selvitys biosuodattimien tuotteistamisen mahdollisuuksista ja valmistamisen kannattavuudesta. Tuotanto- ja toimitusmallin luominen.

Kehityshanke, symbioosien luominen: Puutuhka kivennäismaametsien lannoituksessa –hanke, 2016—2017

Hajautetun energiantuotannon toimijoiden kontaktointi ja synergioiden selvittäminen koskien tuhkan hyötykäytön tehostamista. Kemiallinen tarkastelu, tuhkan laadun analysointi, tuhkan vaikutusten arviointi haitallisten metallien pitoisuuksiin maaperässä. Sidosryhmätyö metsäteollisuuden ja lannoitevalmistesektorin osalta. Kirjallisuusselvitys: Tuhkalannoituksen vaikutus puuston kasvuun ja hiilen sidontaan. Yhteistyötahot: Tapio Oy, SYKE, LUKE, Apila Group ja Ecolan.

Pilot-kokeilu: Vesistökuormituksen hallinta maarakennuskohteessa, 9/2016–12/2017

Biologisena puhdistimena toimivasta kierrätysmateriaalista, autonrengasleikkeestä, valmistetun pohjapadon suunnittelu suomaastoiselle maarakennusalueelle sekä toiminnan seuranta.

Ravinteiden ja haitallisten aineiden talteenottoon soveltuvan pinta-aktiivisen materiaalin kehitys 2/2016–

Laboratoriokokeilla selvitetään polymeerisen materiaalin pinnan aktivoimisen vaikutusta haitallisten metallien ja ravinteiden (fosfori ja typpi) reduktioon. Samanaikaisesti tutkitaan mahdollisuuksia materiaalin regenerointiin ja ravinteiden talteenottoon ja kierrätykseen. Tavoitteena on luoda uuden tyyppinen, ekologinen vaihtoehto aktiivihiilelle sekä ioninvaihtomatriiseille.

Tuotekehitys, symbioosien luomien: Kumibetoni –komposiitin kehityshanke, 09/2015—12/2016

Tutkimushanke ääni- ja melueristeenä käytettävän komposiittirakenteen reseptiikan kehittämiseksi.

Pilot-kokeilu: Kumigranulaatti jäteveden hiekkasuodatuksen kantoaineena ja energiansäästömahdollisuudet, 2015

Koesarjalla tutkittiin energiatehokkuuden ohella granulaatin vaikutusta jäteveden laatuun ja fosforin talteenottoon. Kokeiluympäristön ja koesarjan suunnittelu ja toteutus.

Teknologia- ja markkinaselvitys: Rengasleikkeen hyödyntäminen meluesteissä, 2015

Pilot-kokeilu: Rengasleikkeen hyötykäyttö teollisuuden jäteveden puhdistuksessa, 2013—2015

Autonrengasleikkeen käyttö biosuodattimissa ravinteiden talteenotossa; teknologiakehitys-hanke. Kaksivuotinen Pilot-mittakaavan tutkimus ja seuranta teollisuuskohteessa.

Pilot-kokeilu: Rengasleikkeen hyötykäyttö keinotekoisissa kosteikkorakenteissa, 2013—2015

Biologisena puhdistimena toimivasta kierrätysmateriaalista valmistettiin pohjapato kahden kosteikkolammen väliin. Padon vaikutusta sen läpi virtaavaan veteen seurattiin LIQUM-potentiometrillä sekä vesinäytteillä.

Teknologiaselvitys: Autonrengaskumin devulkanoitumisen teknologiaselvitys pilot-kohteessa, 2014

Devulkanoitumisen mahdollisuutta selvitettiin tutkimalla ko. kohteen kemiallisia olosuhteita, sekä selvittämällä kemian alan kirjallisuudesta taustaa ilmiöille.

Pilot-kokeilu: Rengasleikkeen hyötykäyttö jäteveden puhdistuksessa jäteveden puhdistamolla, 2011—2014

Autonrengasleikkeen käyttö biosuodattimissa, ravinteiden talteenotto. Taustaselvitykset sekä teknologian kehitys.  Kaksivuotinen pilot-mittakaavan tutkimus ja seuranta kunnan jätevedenpuhdistamolla.

Taustaselvitys: Uusiomateriaalien hyötykäyttö hajun poistossa, 2012

Tuotekehitys: Komposiittimateriaalin valmistus sivuvirtamateriaaleista, 2012

Tutkimushanke komposiittirakenteen reseptiikan kehittämiseksi.

Hyötykäyttöselvitys, symbioosien luominen: Teollisuudessa syntyvän rautapitoisen jätteen hyötykäytön parantaminen, 2011—2012

Vastaanottajan ja käsittelijän etsiminen teollisuuden rautaa sisältävälle jätemateriaalille.

Hyötykäyttöselvitys, symbioosien luominen: Hienojakoisen polttoainejakeen hyötykäytön parantaminen, 2010—2011

Hyötykäyttökohteen etsiminen ja yhteistyön käynnistäminen teollisuusyrityksessä syntyvän hienojakoisen, polttokelpoisen, materiaalin hyödyntämiseksi.

Haastattelututkimus: Huonekalujen vapaaehtoisen kierrätyksen tuottajavastuujärjestelmän selvitys, 2011

Hyötykäyttöselvitys ja käsittelykokeiden koordinointi: Tuhkan käsittely ja hyötykäytön tehostaminen, 2011

Käsittelykokeet ja analysointi laboratoriossa.

Saatavauusselvitys: Kiinteän bioenergian terminaaliverkostoselvitys Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa, 2011

Teknologiaselvitys: Tuhkan käsittelyn ja hyötykäyttömahdollisuuksien kartoitus ja suunnittelu, 2011

Tutkimushanke energiantuotantolaitoksen tuhkan käsittelymenetelmistä ja mahdollisuuksista parantaa hyötykäyttöä.

Saatavuusselvitys: Kierrätyspolttoaineen saatavuus-kartoitus alueellisesti, 2011

Sopivien energiajätteen toimittajien kartoitus tuotantolaitoksen prosessien energiatarpeen täyttämiseksi.

Teknologiaselvitys, symbioosien luominen: Prosessointilaitteen ja käsittelymahdollisuuksien saatavuusselvitys, 2010—2011

Teollisuusyrityksen hienojakoisten sivuvirtojen käsittelyssä tarvittavan laitteiston saatavuusselvitys ja yhteistyökumppanien etsintä käsittelyn toteuttamiseksi.

Hyötykäyttöselvitys: Lakritsi-sivuvirran hyötykäyttömahdollisuudet, 2011

Teknologia- ja hyötykäyttöselvitys, symbioosien luominen: Selvitys lujitemuovisivuvirran prosessointitekniikoista ja hyötykäyttömahdollisuuksista, 2010—2011

Prosessointitekniikoiden ja mahdollisten käyttäjien etsiminen lujitemuovikappaleille ja hiontapölylle.

Käsittelyselvitys: Jätejakeen kierrätysselvitys ja sekajätteen määrän vähentäminen teollisuusyrityksessä, 2011

Taustaselvitys: Kierrätyspolttoaineiden tulevaisuus Suomessa, 2010

Hyötykäyttöselvitys: Jätemaidon käsittely- ja hyötykäyttömahdollisuuksien kartoitus, 2010

Hyötykäyttöselvitys: Muovijätteen kierrätysmahdollisuudet (PE, PP, PS),  2009—2010

Hyötykäyttöselvitys, symbioosien luominen: Pinnoiteteollisuuden sivuvirran hyötykäyttömahdollisuudet ja uudet hyötykäyttökohteet, 2009—2010

Hyötykäyttökohteiden ja prosessointimenetelmien etsiminen sivuvirralle.

Teknologiakehitys: Metsäteollisuuden soodasakkajätteen käsittelytekniikan tutkimus, 2009

Laboratoriokokeilla ja semi-pilot-laitteella selvitettiin metsäteollisuuslaitoksen soodasakka-jätteen käsittelymahdollisuuksia. Tutkimus pohjautui VISA- ja VISA2-hankkeisiin.

Hyötykäyttöselvitys: Muovijätteen kierrätysmahdollisuudet (PU),  2009

Hyötykäyttöselvitys: Kananmunankuorien ja kennojen kierrätysmahdollisuudet, 2009

Hyötykäyttöselvitys: Käytetyn ruokaöljyn keräys ja kierrätys–selvitys, 2009

Agentuurit sivuvirtojen kierrätyksen tehostamiseksi:

  • Lietteet (5 toimeksiantoa) 2009—2012
  • Kivivilla (4 toimeksiantoa) 2011—2012
  • Lasikuitu 2009—2010
  • Kertamuovijäte 2006—2009
  • Betoni 2011—2012
  • Kaikki sivuvirrat (kierrätys-yritys) 1/2012—10/2012