Skip to content

Olemme toteuttaneet asiakkaillemme mm. seuraavanlaisia selvityksiä ja tuotekehityshankkeita sivuvirtojen hyötykäytön edistämiseksi

Tuotekehitys:

Materiaali- ja tuotekehityshanke asiakkaalle, 2019–2021
Materiaalikehityksessä kaksi osa-aluetta, epäorgaaniset ja bioperäiset materiaalit. Kirjallisuusselvitykset koskien biopohjaisten raaka-aineiden hyödyntämisen teknologioita ja kehitysmahdollisuuksien haarukointia.

Kierrätysmateriaalin hyötykäyttö haja-asutusalueen jätevesien puhdistuksessa, 2014–2020
Puhdistusjärjestelmän suunnittelu, kehitys ja tuotteistaminen; tuotantoketjun suunnittelu; kolmen pilot-kohteen rakennuttaminen ja seuranta

Kierrätysmateriaalin tuotteistaminen jäteveden puhdistukseen, 2018
Autonrengasleikkeen käyttö biosuodattimissa, ravinteiden talteenotto. Selvitys biosuodattimien tuotteistamisen mahdollisuuksista ja valmistamisen kannattavuudesta. Tuotanto- ja toimitusmallin luominen.

Komposiittimateriaalin valmistus sivuvirtamateriaaleista, 2012
Tutkimushanke komposiittirakenteen reseptiikan kehittämiseksi.

Hyötykäyttöselvitys:

Hyönteisten hyödyntäminen muovien hävittämisessä maatilalla, 2020
Kirjallisuusselvitys. Tilaustutkimus. Lainsäädännön rajoitteet, muovien ominaisuudet ja rajoitteet, esikäsittelytarpeet, tuotemahdollisuudet, ratkaisujen kannattavuusarviointi ja skaalausmahdollisuudet. Asiantuntijapuheenvuoro yleisötilaisuudessa

Kierrätysmateriaalin hyötykäyttö haja-asutusalueen jätevesien puhdistuksessa, 2014–2020
Kolme kohdetta; puhdistusjärjestelmän suunnittelu, rakennuttaminen ja seuranta; hankkeen koordinointi

Sivuvirtakartoitus ja paikallisen ekosysteemin luominen, 2019–2020
Hankkeessa selvitettiin paikalliset sivuvirrat, ja arvioitiin niiden käyttökelpoisuutta erityisesti uusien materiaalien valmistuksessa. Tietyt metsä- ja energiasektorin bioperäiset sivuvirrat analysoitiin ja arvioitiin niiden käyttökelpoisuutta geopolymeerisovelluksessa. Luotiin pohjia pilot-hankkeille, joissa tavoitteena vahvistaa alueellisten ekosysteemien syntymistä.

Uusiomateriaalien hyötykäyttö hajun poistossa, 2012

Teollisuudessa syntyvän rautapitoisen jätteen hyötykäytön parantaminen, 2011—2012
Vastaanottajan ja käsittelijän etsiminen teollisuuden rautaa sisältävälle jätemateriaalille.

Hienojakoisen polttoainejakeen hyötykäytön parantaminen, 2010—2011
Hyötykäyttökohteen etsiminen ja yhteistyön käynnistäminen teollisuusyrityksessä syntyvän hienojakoisen, polttokelpoisen, materiaalin hyödyntämiseksi.

Huonekalujen vapaaehtoisen kierrätyksen tuottajavastuujärjestelmän selvitys, 2011

Tuhkan käsittely ja hyötykäytön tehostaminen, 2011
Käsittelykokeet ja analysointi laboratoriossa.

Kiinteän bioenergian terminaaliverkostoselvitys Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa, 2011

Kierrätyspolttoaineen saatavuus-kartoitus alueellisesti, 2011
Sopivien energiajätteen toimittajien kartoitus tuotantolaitoksen prosessien energiatarpeen täyttämiseksi.

Lakritsi-sivuvirran hyötykäyttömahdollisuudet, 2011

Jätejakeen kierrätysselvitys ja sekajätteen määrän vähentäminen teollisuusyrityksessä, 2011

Kierrätyspolttoaineiden tulevaisuus Suomessa, 2010

Jätemaidon käsittely- ja hyötykäyttömahdollisuuksien kartoitus, 2010

Muovijätteen kierrätysmahdollisuudet (PE, PP, PS), 2009—2010

Pinnoiteteollisuuden sivuvirran hyötykäyttömahdollisuudet ja uudet hyötykäyttökohteet, 2009—2010
Hyötykäyttökohteiden ja prosessointimenetelmien etsiminen sivuvirralle.

Muovijätteen kierrätysmahdollisuudet (PU), 2009

Kananmunankuorien ja kennojen kierrätysmahdollisuudet, 2009

Käytetyn ruokaöljyn keräys ja kierrätys–selvitys, 2009

Kehityshanke:

Epäorgaaninen kevytkivimateriaali, 2018–2019
State-of-art kirjallisuusselvitys ja laboratoriokokeet. Kohteena epäorgaaninen kevytkivimateriaali.

RAKIKO-hanke Jokamiehen ravinnekiertokuutio, 2017–2019
Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman tukema hanke, jossa kehitettiin kaupalliseen tarkoitukseen soveltuvaa vesienpuhdistusrakennetta. Rakenne on kuution muotoinen häkki, jossa täyttömateriaali toimii biologisena puhdistimena.

Puutuhka kivennäismaametsien lannoituksessa –hanke, 2016—2017
Hajautetun energiantuotannon toimijoiden kontaktointi ja synergioiden selvittäminen koskien tuhkan hyötykäytön tehostamista. Kemiallinen tarkastelu, tuhkan laadun analysointi, tuhkan vaikutusten arviointi haitallisten metallien pitoisuuksiin maaperässä. Sidosryhmätyö metsäteollisuuden ja lannoitevalmistesektorin osalta. Kirjallisuusselvitys: Tuhkalannoituksen vaikutus puuston kasvuun ja hiilen sidontaan. Yhteistyötahot: Tapio Oy, SYKE, LUKE, Apila Group ja Ecolan.

Ravinteiden ja haitallisten aineiden talteenottoon soveltuvan pinta-aktiivisen materiaalin kehitys, 2016
Laboratoriokokeilla selvitetään polymeerisen materiaalin pinnan aktivoimisen vaikutusta haitallisten metallien ja ravinteiden (fosfori ja typpi) reduktioon. Samanaikaisesti tutkitaan mahdollisuuksia materiaalin regenerointiin ja ravinteiden talteenottoon ja kierrätykseen. Tavoitteena on luoda uuden tyyppinen, ekologinen vaihtoehto aktiivihiilelle sekä ioninvaihtomatriiseille.

Kumibetoni –komposiitin kehityshanke, 2015—2016
Tutkimushanke ääni- ja melueristeenä käytettävän komposiittirakenteen reseptiikan kehittämiseksi.

Pilot-kokeilu:

Vesistökuormituksen hallinta maarakennuskohteessa, 2016–2017
Biologisena puhdistimena toimivasta kierrätysmateriaalista, autonrengasleikkeestä, valmistetun pohjapadon suunnittelu suomaastoiselle maarakennusalueelle sekä toiminnan seuranta.

Kumigranulaatti jäteveden hiekkasuodatuksen kantoaineena ja energiansäästömahdollisuudet, 2015
Koesarjalla tutkittiin energiatehokkuuden ohella granulaatin vaikutusta jäteveden laatuun ja fosforin talteenottoon. Kokeiluympäristön ja koesarjan suunnittelu ja toteutus.

Rengasleikkeen hyötykäyttö teollisuuden jäteveden puhdistuksessa, 2013—2015
Autonrengasleikkeen käyttö biosuodattimissa ravinteiden talteenotossa; teknologiakehitys-hanke. Kaksivuotinen Pilot-mittakaavan tutkimus ja seuranta teollisuuskohteessa.

Rengasleikkeen hyötykäyttö keinotekoisissa kosteikkorakenteissa, 2013—2015
Biologisena puhdistimena toimivasta kierrätysmateriaalista valmistettiin pohjapato kahden kosteikkolammen väliin. Padon vaikutusta sen läpi virtaavaan veteen seurattiin LIQUM-potentiometrillä sekä vesinäytteillä.

Rengasleikkeen hyötykäyttö jäteveden puhdistuksessa jäteveden puhdistamolla, 2011—2014
Autonrengasleikkeen käyttö biosuodattimissa, ravinteiden talteenotto. Taustaselvitykset sekä teknologian kehitys.  Kaksivuotinen pilot-mittakaavan tutkimus ja seuranta kunnan jätevedenpuhdistamolla.

Teknologia- ja markkinaselvitys:

Rengasleikkeen hyödyntäminen meluesteissä, 2015

Autonrengaskumin devulkanoitumisen teknologiaselvitys pilot-kohteessa, 2014
Devulkanoitumisen mahdollisuutta selvitettiin tutkimalla ko. kohteen kemiallisia olosuhteita, sekä selvittämällä kemian alan kirjallisuudesta taustaa ilmiöille.

Selvitys lujitemuovisivuvirran prosessointitekniikoista ja hyötykäyttömahdollisuuksista, 2010—2011
Prosessointitekniikoiden ja mahdollisten käyttäjien etsiminen lujitemuovikappaleille ja hiontapölylle.

Prosessointilaitteen ja käsittelymahdollisuuksien saatavuusselvitys, 2010—2011
Teollisuusyrityksen hienojakoisten sivuvirtojen käsittelyssä tarvittavan laitteiston saatavuusselvitys ja yhteistyökumppanien etsintä käsittelyn toteuttamiseksi.

Tuhkan käsittelyn ja hyötykäyttömahdollisuuksien kartoitus ja suunnittelu, 2011
Tutkimushanke energiantuotantolaitoksen tuhkan käsittelymenetelmistä ja mahdollisuuksista parantaa hyötykäyttöä.

Metsäteollisuuden soodasakkajätteen käsittelytekniikan tutkimus, 2009
Laboratoriokokeilla ja semi-pilot-laitteella selvitettiin metsäteollisuuslaitoksen soodasakka-jätteen käsittelymahdollisuuksia. Tutkimus pohjautui VISA- ja VISA2-hankkeisiin.