Skip to content

Apila Group edistää alueellista tuhkan hyötykäyttöä

Uusiutuvan energian tavoitteiden ohjaamana Suomeen on syntynyt paljon pieniä metsäbiomassan polttoon perustuvia polttolaitoksia, joista syntyy hyödyntämiskelpoista tuhkaa. Metsäbiomassasta saatava tuhka soveltuu lannoitevalmisteeksi, sillä se sisältää kaliumia, kalsiumia ja magnesiumia, jotka ovat tärkeitä puiden kasvuun vaikuttavia ravinteita. Tuhka soveltuu myös maanrakentamiseen. Osa käyttökelpoisesta tuhkasta päätyy kuitenkin jäteasemille, sillä etenkin pienten tuhkamäärien hyödyntämiseltä puuttuu kustannustehokas toimintamalli.

Toteutimme Puutuhkan hyötykäytön ekosysteemikiihdyttämöt -hanketta, jossa edistettiin hajautetun energiantuotannon tuhkien hyötykäyttöä lähialueilla. Hankkeen toimenpiteitä olivat haastattelut, seminaarit ja työpajat. Niiden tuloksena luotiin alueellisia tuhkan hyödyntämisen tähtääviä ekosysteemiratkaisuja. Hanke toteutettiin Keski-Suomessa.

Hanketta koordinoi Tapio Oy. Työ toteutettiin ajalla 1.6.2018-31.12.2019.
Hanketta rahoitti Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto.

Lue lisää Tapio Oy:n hankesivustolta. 

Tilaisuudet

Hankkeen tausta

Hankkeen tarve nousi esille Tapio Oy:n vetämässä hankkeessa ”Puutuhkan käyttö kivennäismaametsien lannoitteena 2016-2018”, jossa yhtenä tehtävänä oli selvittää, miten voitaisiin purkaa tuhkalannoituksen käytännön esteitä, jotta tuhkan kierrättäminen onnistuisi paremmin. Lue lisää hankkeesta.

Osana hanketta ja Apila Groupin Mervi Matilaisen opinnäytetyötä toteutettiin alueellinen tarkastelu, jossa Pohjois-Karjalan tuhkaa tuottavat hajautetun energiantuotannon toimijat kartoitettiin, ja heidän välilleen luotiin yhteistyön pohjaa. Hankkeessa huomattiin, että samalla toimintamallilla voitaisiin aktivoida alueellisia yhteistyöverkostoja myös muualla Suomessa. Lue Mervin opinnäytetyö (Karelia amk, 2017) Kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa: hajautetun biolämpöenergian tuhkan kierrätyksen merkitys ja taloudellisen ekosysteemimallin luominen.

 

Yhteistyössä